Voor Museum Krona zijn de Vrienden vanaf het begin van wezenlijk belang geweest. Het museum is gehuisvest in een monument, heeft een prachtige collectie maar heeft nooit ruime subsidies genoten. De staf is klein, het aantal vrijwilligers groot.

Doel
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de “Stichting Museum voor Religieuze Kunst”, gevestigd te Uden en van het door die stichting geëxploiteerde museum:  zowel genoemde stichting als het door haar geëxploiteerde museum.

Algemene gegevens:
Naam:  Stichting Vrienden van het Museum voor religieuze Kunst
Ook bekend als:  VMRK
Telefoonnummer:  0413-266593
K.v.K.:  41080897
RSIN/Fiscaal nummer:  8166.92.737
Adres secretariaat:  Herman Linnebankhof 13
Postcode:  5402 WG
Plaats:  Uden
Postadres:  Vorstenburg 1
Postcode:  5401 AZ
Plaats:  Uden 

Bestuur
De heer Th.A.M. Meijer, voorzitter
De heer M. Bakermans, vice voorzitter
De heer N. Schampers, secretaris
De heer A.J.M.M. van den Acker, penningmeester

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het inzamelen van geldmiddelen bij kerkelijke en godsdienstige instellingen en bij ondernemingen en particulieren om daarmede kunstvoorwerpen te verwerven en die aan het museum in eigendom over te dragen of op andere wijze ter beschikking te stellen,  door financiële ondersteuning de Stichting Museum voor religieuze Kunst in de gelegenheid te stellen om kunstvoorwerpen te verwerven ter uitbreiding van de verzameling van het museum.
  • Het zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden om de publieke belangstelling voor het museum te wekken, te bevorderen en te onderhouden.

Aanvragen voor een bijdrage vanuit de Stichting Vrienden van het Museum voor religieuze Kunst worden ingediend bij de secretaris van de VMRK . Het bestuur beoordeelt de aanvraag en laat zich zo nodig adviseren door deskundigen.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet gehonoreerd en ontvangen slechts een onkostenvergoeding. Bestuurders stellen zich om niet beschikbaar.  

Activiteiten in het verleden
De Stichting Vrienden van het Museum voor religieuze Kunst is opgericht in 1975. In alle jaren sindsdien heeft de stichting bijdragen geleverd aan de aankoop van kunstwerken en financiële ondersteuning t.b.v. aankoop van kunstwerken door het museum, alsmede  financiële ondersteuning verleend aan het realiseren van speciale tentoonstellingen.
Zo heeft de stichting in de achterliggende jaren voor ruim € 1.000.000,-- bijgedragen aan de verwerving van kunstvoorwerpen en de realisering van speciale tentoonstellingen.

Culturele ANBI
Stichting Vrienden van het Museum voor Religieuze Kunst is aangemerkt als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent onder meer dat een gift aan de stichting leidt tot een extra belastingvoordeel. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarrekening 2016
Hier kunt u de jaarrekening van 2015, 2016 en 2017 van de stichting Vrienden van het MRK inzien. (PDF)